Type: Cabin Cabin Warming Hut, Rustic Cabins
Activities:
 • Mountain Bike
 • E-Bike
 • Hike
 • Trail Running
 • 3
  Checkins
 • 3
  MTB
 • 0
  Hike
 • 0
  Moto
 • 0
  Ski
close
3D
Trail Conditions
 • Unknown
 • Snow Groomed
 • Snow Packed
 • Snow Covered
 • Snow Cover Partial
 • Freeze/thaw Cycle
 • Icy
 • Prevalent Mud
 • Wet
 • Variable
 • Ideal
 • Dry
 • Very Dry
Trail Flow (Ridden Direction)
Trailforks scans users ridelogs to determine the most popular direction each trail is ridden. A good flowing trail network will have most trails flowing in a single direction according to their intension.
The colour categories are based on what percentage of riders are riding a trail in its intended direction.
 • > 96%
 • > 90%
 • > 80%
 • > 70%
 • > 50%
 • < 50%
 • bi-directional trail
 • no data
Trail Last Ridden
Trailforks scans ridelogs to determine the last time a trail was ridden.
 • < 2 days
 • < 1 week
 • < 2 weeks
 • < 1 month
 • < 6 months
 • > 6 months
Trail Ridden Direction
The intended direction a trail should be ridden.
 • Downhill Only
 • Downhill Primary
 • Both Directions
 • Uphill Primary
 • Uphill Only
 • One Direction
Contribute Details
Colors indicate trail is missing specified detail.
 • Description
 • Photos
 • Description & Photos
 • Videos
Trail Popularity ?
Trailforks scans ridelogs to determine which trails are ridden the most in the last 9 months. Trails are compared with nearby trails in the same city region with a possible 25 colour shades. Think of this as a heatmap, more rides = more kinetic energy = warmer colors.
 • most popular
 • popular
 • less popular
 • not popular
ATV/ORV/OHV Filter
Max Vehicle Width
inches
US Cell Coverage
Legend
cell carrier legend

Radar Time
x Activity Recordings
Trailforks users anonymized public ridelogs from the past 6 months.
 • mountain biking recent
 • mountain biking (>6 month)
 • hiking (1 year)
 • moto (1 year)
Activity Recordings
Trailforks users anonymized public skilogs from the past 12 months.
 • Downhill Ski
 • Backcountry Ski
 • Nordic Ski
 • Snowmobile
Winter Trails
Warning A routing network for winter maps does not exist. Selecting trails using the winter trails layer has been disabled.
x Missing Trails
Most Popular
Least Popular
Trails are colored based on popularity. The more popular a trail is, the more red. Less popular trails trend towards green.
Jump Magnitude Heatmap
Heatmap of where riders jump on trails. Zoom in to see individual jumps, click circles to view jump details.
Trails Deemphasized
Trails are shown in grey.
disable
Only show trails with NO bikes.
enable

Save the current map location and zoom level as your default home location whenever this page is loaded.

Save
   Norwegian and Englishhttps://hyttebestilling.dnt.no/hytte/10315242
   https://www.visitnorway.no/listings/arnbj%C3%B8rnrudhytta-i-tr%C3%B8mborgfjella/212336/

   Norsk
   Ubetjent
   DNT Indre Østfold
   Østfold
   Åpen hele året
   12 sengeplasser
   Tilrettelagt for hund
   91883035
   [email protected]
   Mer info på UT.no
   Vilkår for bestilling og bruk

   Hytta ligger idyllisk til med en stor og god terrasse mot kveldssola og med utsikt over Søndre Bustein, perfekt for å nyte skogens ro. Her er det også mange gode muligheter for å henge opp ei hengekøye eller fler.
   Beliggenhet

   Hytta ligger seg i vakre Trømborgfjella, et fantastisk turområde og med gode fiskemuligheter. Hit kan du gå fra blant annet Dynjan, Ørje, Slora, Frøne, Skrabberud, Brattfoss – mulighetene er mange. Det er også mulig å kjøre bommet bilvei (kr 50 som betales med kort) til Dammyrveien P-plass ca. 1,8 km fra hytta.
   Rom

   Det er to 4-manns rom (Basdal og Bustein) og ett 3–4 manns rom (Kjelen) i hytta. På rommene Basdal og Bustein er det to køyesenger. Mens på rom Kjelen (som er et hunderom, les mer under avsnittet «Hund») er det en enkeltseng og en familieseng (en familieseng er en køyeseng med to soveplasser nede, og én i overkøya).
   Utstyr

   Hytta er utstyrt med gassbluss til matlaging, vedovn og peis til oppvarming, og ellers basisutstyr for matlaging og oppvask. Gassen til komfyren står i skapet under blussene, husk å koble fra denne når den ikke er i bruk. Mat må du selv ta med.

   Alt lys på hytta er koblet til solcelleanlegget – vær hensynsfulle og bruk kun det nødvendigste. Husk å skru av alt lys når dere forlater hytta.

   Hytta har dyner og puter, men alle gjester må ta med ren lakenpose og eget rent putevar, eller rent sengetøy, selv om det er sengetøy i sengene – sengetøyet byttes ikke så ofte. Det er også to sett ekstra med dyner og puter for overnatting på madrasser i stua – dette ligger under madrassene, lengst til høyre i sofaen.

   Det er to utedoer tilknyttet hytta, dere finner begge i uteboden. Den ene er ikke låst utenfra, og er tilgjengelig for alle som ferdes i skogen, den andre finnes inne i selve boden som er låst med DNT-hengelås.

   Ved til bruk inne, finnes i uteboden, ikke bruk den korte veden i sekkene, den er til ovnen på rommet Kjelen. Ute er det en fin grillplass, her bruker du veden som er ute bak boden. Dersom dere benytter ved fra boden til bålplassen ute, kan dere vippse 100 kr pr. sekk til 124931. Ta hensyn til vær og ikke minst vindforhold

   Hver enkelt må selv sørge for rengjøring, og alt utstyr til dette finnes på hytta. Hovedregelen er at du skal forlate hytta i den stand du selv ønsker å finne den, og gjerne litt bedre enn da du kom.

   All søppel er man ansvarlig for å ta med seg tilbake igjen. Benytt gjerne hytterenovasjonscontainerne som står langs Dammyrveien på høyre side når dere kjører ut igjen.

   Merk at det er lite eller ingen mobildekning ved Arnbjørnrud.
   Vann

   Vi anbefaler å ta med drikkevann. Vannet i Søndre Bustein kan drikkes, men det er noe misfarget. Det fungerer ellers godt til både kaffe og vasking. Vannet henter dere i bøttene som står på kjøkkenet, det er en liten brygge nedenfor hytta som er kjekk å bruke ved vannhenting. Dersom det er is på tjernet, kan det hentes vann i bekken litt lenger nord for hytta. Husk å slå ut alt vann når dere forlater hytta.
   Aktiviteter

   Hytta ligger i et flott turområde, med muligheter for fotturer, bading og fisking, samt at det er flotte skiløyper her på vinterstid.
   Hund

   På hytta er det et hunderom, rom Kjelen, her finner du også to hundebur (et lite og et stort). Det er kun lov med hund på hunderommet – ingen andre steder i hytta- og ikke i sengene.
   Bestilling

   Arnbjørnrud er ubetjent og åpnes med DNTs standardnøkkel.

   Husk å skrive alle inn i besøksprotokollen ved ankomst. Dersom hyttetilsynet kommer når dere er der, så skal alle være registrert i protokollen.

   Hytta disponeres fra kl. 14:00 ankomstdagen til kl. 14:00 avreisedagen. Pass på å låse alle dører når dere reiser fra hytta, og lås hengelåsen med nøkkel, det er ikke nok å kneppe igjen låsen.
   Priser

   Priser per døgn gjeldene fra 1. januar 2024:

   Medlemmer

   Voksen (26 år og eldre): 300 kr
   Ung (13–25 år): 150 kr
   Barn (0–12 år): gratis
   Dagsbesøk: 50 kr
   Dagsbesøk familie: 100 kr
   Hund: 100 kr

   Ikke-medlemmer

   Voksen (26 år og eldre): 500 kr
   Ung (13–25 år): 400 kr
   Barn (0–12 år): 200 kr
   Dagsbesøk: 100 kr
   Dagsbesøk familie: 200 kr
   Hund: 200 kr

   Om man booker en seng for et medlem fra 0–12 år og senga ikke benyttes, må det betales som om det var en voksen.
   DNT-medlemskap

   Som medlem får du medlemspris på DNTs 550 hytter, tilbud om turer og kurs over hele landet, medlemsbladet Fjell og Vidde, og en rekke gode medlemsrabatter på turutstyr, reise, overnatting, forsikring og konserter. Barn og ungdom har ekstra gode rabattordninger på overnatting. Medlemskapet er også et viktig bidrag til over 22 000 km med merket sti som skaper turopplevelser for hele landet. Bli medlem her.
   Aktuelle kart

   Fjella 1:30 000, utgitt av Flaggtreff, Marker O-lag, Skaukameratene og DNT Indre Østfold.


   English
   Unserved
   DNT Indre Østfold
   Østfold
   Open all year round
   12 beds
   Adapted for dogs
   91883035
   [email protected]
   More information at UT.no
   Conditions for ordering and use

   The cabin is idyllically situated with a large and good terrace facing the evening sun and with a view of Søndre Bustein, perfect for enjoying the tranquility of the forest. Here there are also many good opportunities to hang up one or more hammocks.
   Location

   The cabin is located in the beautiful Trømborg Mountains, a wonderful hiking area with good fishing opportunities. You can go here from, among others, Dynjan, Ørje, Slora, Frøne, Skrabberud, Brattfoss - the possibilities are many. It is also possible to drive the toll road (NOK 50 paid by card) to the Dammyrveien parking space approx. 1.8 km from the cabin.
   Room

   There are two 4-person rooms (Basdal and Bustein) and one 3-4 person room (Kjelen) in the cabin. In the Basdal and Bustein rooms, there are two bunk beds. While in room Kjelen (which is a dog room, read more under the section "Dog") there is a single bed and a family bed (a family bed is a bunk bed with two berths below, and one in the top bunk).
   Equipment

   The cabin is equipped with a gas burner for cooking, wood stove and fireplace for heating, and other basic equipment for cooking and washing up. The gas for the stove is in the cupboard under the burners, remember to disconnect this when it is not in use. You must bring your own food.

   All lights in the cabin are connected to the solar system - be considerate and only use what is absolutely necessary. Remember to turn off all lights when you leave the cabin.

   The cabin has duvets and pillows, but all guests must bring a clean sheet bag and their own clean pillowcase, or clean bed linen, even if there is bed linen in the beds - the bed linen is not changed very often. There are also two extra sets of duvets and pillows for sleeping on mattresses in the living room - this is under the mattresses, on the far right of the sofa.

   There are two outbuildings attached to the cabin, you will find both in the outbuilding. One is not locked from the outside, and is accessible to anyone traveling in the forest, the other is inside the shed itself, which is locked with a DNT padlock.

   Wood for use inside, found in the outdoor shed, do not use the short wood in the sacks, it is for the stove in the room The boiler. Outside there is a nice barbecue area, here you use the wood that is outside behind the shed. If you use wood from the shed for the bonfire outside, you can tip NOK 100 per bag to 124931. Take weather and not least wind conditions into account!

   Each individual must ensure their own cleaning, and all the equipment for this can be found in the cabin. The main rule is that you must leave the cabin in the condition you would like to find it in, and preferably a little better than when you arrived.

   You are responsible for taking all rubbish back with you. Feel free to use the cottage renovation containers that are along Dammyrveien on the right when you drive out again.

   Note that there is little or no mobile coverage at Arnbjørnrud.
   Water

   We recommend bringing drinking water. The water in Søndre Bustein is drinkable, but it is somewhat discolored. It otherwise works well for both coffee and washing. You collect the water in the buckets in the kitchen, there is a small jetty below the cabin which is nice to use when collecting water. If there is ice on the pond, water can be collected in the stream a little further north of the cabin. Remember to turn off all the water when you leave the cabin.
   Activities

   The cabin is located in a great hiking area, with opportunities for hiking, swimming and fishing, as well as the fact that there are great ski slopes here in winter.
   Dog

   In the cabin there is a dog room, room Kjelen, here you will also find two dog cages (one small and one large). Dogs are only allowed in the dog room - nowhere else in the cabin - and not in the beds.
   Order

   Arnbjørnrud is unattended and is opened with DNT's standard key.

   Remember to enter everyone in the visitor's log on arrival. If the cabin inspectorate comes when you are there, then everyone must be registered in the protocol.

   The cabin is available from 14:00 on the day of arrival until 14:00 on the day of departure. Be sure to lock all doors when you leave the cabin, and lock the padlock with a key, it is not enough to close the lock.
   Prices

   Prices per day valid from 1 January 2024:

   Members

   Adult (26 years and older): NOK 300
   Young (13–25 years): NOK 150
   Children (0-12 years): free
   Day visit: NOK 50
   Day visit family: NOK 100
   Dog: NOK 100

   Non-members

   Adult (26 years and older): NOK 500
   Young (13–25 years): NOK 400
   Children (0–12 years): NOK 200
   Day visit: NOK 100
   Day visit family: NOK 200
   Dog: NOK 200

   If you book a bed for a member aged 0-12 and the bed is not used, it must be paid as if it were an adult.
   DNT membership

   As a member, you get member prices at DNT's 550 cabins, offers for trips and courses all over the country, the member magazine Fjell og Vidde, and a number of good member discounts on hiking equipment, travel, accommodation, insurance and concerts. Children and young people have extra good discount schemes on accommodation. Membership is also an important contribution to over 22,000 km of marked trails that create hiking experiences for the whole country. Become a member here.
   Current maps

   Fjella 1:30 000, published by Flaggtreff, Marker O-lag, Skaukameratene and DNT Indre Østfold.

   Send tilbakemelding
   Sidepaneler
   1
   1
   1
   1
   1
   • By mtbboy1993 TRAILFORKS SSK
   • #59138